Brottmål
Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.
Vi biträder också brottsoffer som målsägandebiträde.

Målsägandebiträde
Det är tingsrätten som förordnar om ett målsägandebiträde.
Den som har varit utsatt för brottet har då rätt att begära vilken advokat han/hon vill ha som sitt målsägandebiträde.
Som målsägandebiträde ger vi brottsoffret hjälp och stöd såväl före som under rättegången.
Vi hjälper även till att begära eventuella skadestånd.

Offentlig försvarare
Det är tingsrätten som på begäran av den misstänkte förordnar en offentlig försvare.
Den misstänkte har då rätt att begära vilken advokat han/hon vill ha som sin offentliga försvarare.

Offentligt biträde.
Ett offentligt biträde är i de allra flesta fall en jurist som tar tillvara dina intressen i målet eller ärendet.
Till offentligt biträde får förordnas advokat.

Asylrätt
Alla asylsökande har rätt till ett offentligt biträde.
Det är Migrationsverket som på begäran av den asylsökande förordnar om ett sådant.
Den asylsökande har då rätt att begära vilken advokat han/hon vill ha sitt offentliga biträde.
Det är staten som täcker kostnaderna för ett offentligt biträde.

Förvarärenden
Offentligt biträde som förordnas av Gränspolisen.

Särskild företrädare för barn.

Ombudsuppdrag
Advokatbyrån åtar sig ombudsuppdrag inom utlänningsområdet, exempelvis anknytningsärenden, arbetstillstånd och medborgarskap.

Familjerätt. Ombudsuppdrag
Advokatbyrån åtar sig ombudsuppdrag i familjerättsliga konflikter, exempelvis vårdnads- boende- och umgängestvister, verkställighetsärenden och underhållsbidrag.
Vid ett inledande besök diskuterar vi tillsammans med klienten ärendet och dess speciella frågeställningar.
Vi redogör då även för kostnader samt det ekonomiska stöd som klienten kan erhålla via rättsskydd eller rättshjälp.

Ombud enligt reglerna om rättskydd.

God man / Rättegångsbiträde

Offentligt biträde i förvaltningsrättsliga ärenden som
LRV-, LPT-, LVU- och LVM - mål.

Boutredningsärenden

Arvs- och gåvorätt

Skadeståndsrätt

Affärsjuridik

Notarius Publicus

Vigselförrättare

Styrelseuppdrag