Information till registrerad.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Thorsons Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i

samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom
vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata
dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt

berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra

jävskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

- det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

- då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

- om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

-för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att

tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god

advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets

natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas

under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer

uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör

dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa

behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för

direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller,

om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår

behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen

(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

All datalagring sker inom EU.
 

Kontakta oss på advokat.thorson@telia.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår

personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokat Elisabet Thorson, Thorsons Advokatbyrå,  Box 43, 641 21 Katrineholm.